Sikkerhetserklæring for byggeplass
Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Ved å bekrefte denne retningslinjen erklærer jeg å ha lest og forstått HMS/SHA planen som oppslått på HMS tavlen for denne byggeplassen.

  • Jeg er blitt informert om de arbeidstid, ordens- og verneregler som gjelder ved byggeplassen.
  • Jeg skal benytte hjelm og vernesko samt øvrig nødvendig verneutstyr, både når jeg arbeider og når jeg beveger meg rundt inne på byggeplassen.
  • Jeg vet hvor jeg finner førstehjelpsutstyr, brannvernutstyr og stoffkartotek for kjemiske produkter.
  • Jeg er kjent med prosjektets varslingsplan ved alvorlig ulykke. Ved spesielt risikofylte arbeider skal jeg, før arbeider starter, utføre en «sikker jobb analyse (SJA) med ansvarlig byggeleder.