I Varmbo-gruppen skal vi følge gjeldende lovverk, forskrifter, regler og retningslinjer, men vi skal også gå foran som et godt eksempel hva angår ansvarlig drift og forretningsskikk. Våre etiske retningslinjer er etablert for å tydeliggjøre hvilke krav og forventninger som stilles til den enkelte medarbeider.

Retningslinjene gjelder for alle virksomheter helt eller delvis eid av Varmbo. Som medarbeider gjelder alle ansatte inkludert vikarer, konsulenter og styremedlemmer i virksomhetene.

Våre retningslinjer skal bidra til å tydeliggjøre ledelsens forventninger til hvordan man som ansatt i Varmbo skal opptre. Ansvaret for lovmessig og ansvarlig adferd vil imidlertid alltid ligge hos den enkelte medarbeider.  Dersom du skulle ha behov for veiledning i tilknytning til våre etiske retningslinjer oppfordres du til å kontakte nærmeste/overordnede leder. Dersom du skulle bli kjent med forhold som strider mot de etiske retningslinjene oppfordres du til å kontakte nærmeste/overordnede leder eller styrets formann dersom dette skulle være påkrevd.

Kravene i våre etiske retningslinjer skal også gjøres gjeldende for våre leverandører og samarbeidspartnere, og det forventes at disse etterleves som leverandør til vår virksomhet i Varmbo.

ÅPENHET, RESPEKT OG OMTANKE

Som ansatt i Varmbo skal du opptre ansvarlig og ivareta konsernets verdier og omdømme innenfor rammen av gjeldende regelverk, forskrifter og retningslinjer.

Vår bedriftskultur kjennetegnes av respekt og omtanke for våre kolleger, kunder og leverandører, andres eiendom og miljøet rundt oss.

MOBBING, DISKRIMINERING OG TRAKASSERING

Varmbo skal være en trygg og inkluderende arbeidsplass med respekt og omtanke for alle. Diskriminering, mobbing og trakassering er ikke akseptabel adferd hos oss.

INTEGRITET HOS LEVERANDØRER OG FORRETNINGSPARTNERE

Varmbo skal være en profesjonell aktør mot våre leverandører og samarbeidspartnere, og krever at alle være forretningspartnere etterlever våre etiske retningslinjer. Dette vil inngå i alle våre leverandøravtaler.

INTERESSEKONFLIKTER OG HABILITET

Dersom du som medarbeider i Varmbo har personlige interesser som kan være egnet til å påvirke de vurderinger og beslutninger du tar vil det foreligge en interessekonflikt som gjør deg inhabil ved behandling av saken.  Du skal derfor kontakte din nærmeste leder ved en mulig interessekonflikt, og leder vil beslutte din eventuelle habilitet i saken.

Dersom du eller dine nærstående har eierinteresser, økonomiske interesser, styreverv eller andre ledende posisjoner i en virksomhet der Varmbo skal innlede et forretningsmessig samarbeid regnes du også som inhabil.

Medarbeidere kan ikke påta seg arbeid for andre virksomheter uten samtykke fra nærmeste leder.

GAVER, KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

Korrupsjon defineres som det å påvirke en mottakers vurderinger og beslutninger ved å gi eller motta en utilbørlig fordel i form av gaver, penger eller tjenester.

Ansatte i Varmbo skal ikke gi eller motta personlige gaver eller andre fordeler i kraft av sin stilling i selskapet. Det kan unntaksvis tillates mottak av alminnelige høflighetsgaver til en maksimal verdi av kr. 500,-. Mottak av slike gaver skal rapporteres skriftlig til nærmeste overordnede. Det skal ikke gis gaver til offentlig ansatte.

I forhandlingssituasjoner og tilbudsprosesser skal særlig aktsomhet utvises.

SPONSING OG DONASJONER

Varmbo kan delta på sponsing av arrangement eller støtte til organisasjoner der Varmbo får en gjenytelse i form av markedsføring elle annen profilering. Beslutning om sponsing eller donasjoner fattes av Konsernsjef.

Ansatte skal ikke delta på invitasjoner fra leverandører som fremstår som sponsing uten etter avtale med sin leder.

ALKOHOL OG RUSMIDLER

Varmbo er en rusfri arbeidsplass og har nulltoleranse på bruk av alkohol og rusmidler i arbeidssammenheng. Moderate mengder alkohol kan inntas i jobbrelaterte sosiale sammenhenger der dette anses passende, men det forventes at du som medarbeider i Varmbo har et bevisst forhold til alkohol og utviser måtehold når du representerer Varmbo.

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

Varmbo skal drive en forretningspraksis med grunnleggende respekt og omtanke for mennesker, samfunn og miljø. Vi respekterer grunnleggende krav til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold slik dette er forankret i arbeidsmiljøloven og internasjonale konvensjoner.

Varmbo har utarbeidet en bærekraftstrategi som gir retningslinjer for vår drift for å møte relevante områder i FN’s bærekraftsmål. Denne finnes på Varmbo’s hjemmesider.

ETTERLEVELSE OG ANSVAR

  • Personlig ansvar

Alle medarbeidere her et personlig ansvar for å gjøre seg kjent med og etterleve gjeldende regelverk samt disse etiske retningslinjer. Ingen skal opptre eller bidra til å opptre i strid med disse. Ved tvil skal dette diskuteres med nærmeste overordnede.

  • Lederansvar

Ledere med personalansvar skal ved ansettelse gjøre sine medarbeidere kjent med Varmbos etiske retningslinjer og skal deretter minimum årlig ha en gjennomgang av disse med sine ansatte.

Ledere har et særlig ansvar for å gå foran som et godt eksempel, og aktivt bidra til at de etiske retningslinjene etterleves i organisasjonen.

VARSLING

Varmbo skal være en trygg arbeidsplass med en kultur preget av åpenhet og kommunikasjon. Konflikter ønskes løst på lavest mulig nivå i organisasjonen.

Dersom du skulle avdekke indikasjoner på alvorlige kritikkverdige forhold har du en rett og plikt til å varsle ledelsen.

Varsel kan gis til nærmeste eller overordnede leder. Varsel kan også gis til Styrets leder, og du kan velge å være anonym dersom dette er ønskelig.

Varmbo vil ikke akseptere noen form for gjengjeldelse ovenfor medarbeidere som har varslet i god tro.