Varmbo ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn og samtidig øke attraktiviteten av Varmbo i markedet gjennom systematisk arbeid med bærekraft. Styret og konsernet startet i 2022 forberedelser til rapportering om bærekraft etter EUs nye rapporteringsdirektiv, Dette skjer med utgangspunkt i de av FNs bærekraftmål som er relevante for virksomheten og omsetting av dette til hva det betyr for Varmbo i praksis. Det er definert fokusområder og en handlingsplan som vil danne underlaget for rapportering.

Det vil kontinuerlig bli jobbet videre med å etablere en praksis for arbeidet med bærekraft som en integrert del av daglig virke gjennom fokusområder og definerte konkrete handlinger, sjekklister, maler, software m.m. Dette gjøres med utgangspunkt i administrasjon, prosjektering og drift/byggeplass.

Følgende bærekraftsmål vurderes som mest relevante for virksomheten i Varmbo:

Målene medfører følgende fokusområder for Varmbo i praksis:

Mål 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Varmbo-gruppen skal i sine prosjekter prioritere energieffektive løsninger der isolasjonstyper, varmepumper, arealeffektive kompakthus, passivhus, valg av strømleverandør og energikilde.

Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Varmbo-gruppens selskaper skal ha faste ansatte med tilpasset utdanning og kompetanse med trygge lønnsbetingelser og velferdstiltak. Varmbo skal være en solid og trygg arbeidsgiver som prioriterer å være en langsiktig og trygg bedrift for sine ansatte.

Mål 11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Varmbo-gruppen skal søke og skape bærekraftige bolig- og fritidsprosjekter der man fokuserer på gode, arealeffektive løsninger med variasjon av boligtyper og uterom tilpasset alle målgrupper i samfunnet.

Mål 12: Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Varmbo-gruppen skal jobbe kontinuerlig med valg av leverandører og produkter/materialbruk slik at man oppnår lengre levetid, prioriterer resirkulerbare materialer, en god avfallshåndtering og vurdere nye byggesystemer som gir bedre bærekraft.

Mål 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Varmbo skal påse at man bruker produkter som ikke medfører konsekvenser som satt i mål 15. Man ønsker i så stor grad som mulig å benytte materieler som kan forvaltes på en bærekraftig måte, og i samsvar med FSC-krav til bærekraftig trelast (Forest Stewardship Council).

GJENNOMFØRING

Varmbo har en egen bærekraftsgruppe som jobber med konkretisering av fokusområder og handlingsplan for hhv drift/byggeplass, prosjektering og administrasjon. Målet med arbeidet er konkretisering og bred forankring i organisasjonen gjennom god medvirkning, samt å forberede rapportering i samsvar med EUs nye rapporteringsdirektiv som er gjeldende fra regnskapsåret 2025.

Det viktigste er ikke rapporteringen i seg selv, men at fokuset på bærekraft er forankret, forstått og implementert bredt i organisasjonen. Dette vil medføre at Varmbo utgjør en forskjell gjennom konkrete handlinger og praksis på byggeplass, i prosjektering og i administrasjon.