Page 7 - Tomteutvikling boligområder - Varmbo
P. 7

Reguleringsprosessen


 Denne fasen bygger på kommuneplanens  Det å utarbeide en komplett reguleringsplan er
 føringer samt egne vurderinger og ønsker  omfattende og også behengt med betydelige
 som vi har avklart i vårt mulighetsstudie. kostnader. Dette er også en tidkrevende
 prosess som sjeldent tar mindre enn 1 – 2 år å
 gjennomføre.

 En forslag til reguleringsplan skal legges
 ut til private som blir berørt og aktuelle
 sektormyndigheter som kommer med innspill
 til forslaget. Planen skal ut i 2 høringsrunder
 før den formelt kan behandles og stadfestes av
 kommunestyret.

 Når en reguleringsplan er stadfestet så binder
 den partene som er berørt av planen. En
 godkjent reguleringsplan må være på plass før
 planlegging og byggesøknader for boligbygging
 kan iverksettes.

                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12