Page 6 - Tomteutvikling boligområder - Varmbo
P. 6

Reguleringsprosessen


      Denne fasen bygger på kommuneplanens       Det å utarbeide en komplett reguleringsplan er
      føringer samt egne vurderinger og ønsker     omfattende og også behengt med betydelige
      som vi har avklart i vårt mulighetsstudie.    kostnader. Dette er også en tidkrevende
                               prosess som sjeldent tar mindre enn 1 – 2 år å
                               gjennomføre.

                               En forslag til reguleringsplan skal legges
                               ut til private som blir berørt og aktuelle
                               sektormyndigheter som kommer med innspill
                               til forslaget. Planen skal ut i 2 høringsrunder
                               før den formelt kan behandles og stadfestes av
                               kommunestyret.

                               Når en reguleringsplan er stadfestet så binder
                               den partene som er berørt av planen. En
                               godkjent reguleringsplan må være på plass før
                               planlegging og byggesøknader for boligbygging
                               kan iverksettes.

                                                                                                                      7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11