Page 4 - Tomteutvikling boligområder - Varmbo
P. 4

Kommuneplan/arealplan (KPA)


      Kommuneplanen er kommunens overordnende     den er gjeldende. Som prinsipp gjelder at et
      styringsdokument og gir rammer for utvikling   område først må være inntatt i kommunens
      av kommunesamfunnet og forvaltningen av     arealplan før det kan reguleres.
      arealressursene. Kommunal planlegging skal
      ivareta både kommunale, regionale og nasjonale  Dersom du har LNF områder
      mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen    så må man veien om
      består av en samfunnsdel (teksthefte) og en   kommuneplanens
      arealdel. For Varmbo er kommuneplanens      arealdel.
      arealdel det viktigste dokumentet.

      Arealplanen gir regler for hvordan arealer(tomter)
      skal brukes og hva de skal brukes til, Landbruk –
      offentlig – næring - bolig. Arealplan disponerer
      kun arealer, den er ikke en reguleringsplan
      som må være stadfestes av kommunestyret før
      Mulighetsstudie/forprosjekt             Her skapes verdiene!      Før det igangsettes formelle prosesser som
      innmelding til kommuneplan eller igangsetting
      av reguleringsprosessen så må det alltid gjøres et
      godt forprosjekt – et mulighetsstudie.


      Her sjekker vi ut alle nødvendige forhold
      vedrørende tomtens størrelse, beliggenhet,
      infrastruktur, tekniske anlegg som vann-
      avløp-strøm, boligtyper mv. Vi gjør også
      en løpende økonomisk vurdering av
      prosjektet.

      I mulighetsstudien kommer vi med
      våre faglige innspill og redegjør for                                           Samarbeid med grunneier – avtaler
      prosessen videre slik at vi sammen
      kan realisere det dere ønsker å
      oppnå. Vi skaper der en felles                                              Vi samarbeider med grunneiere gjennom     opparbeidelse av området, grunnforhold for å
      plattform for videre arbeider.
                                                                   opsjons / intensjonsavtaler eller andre    nevne noen.
                                                                   avtaleformer som partene finner riktig
                                                                   å bruke. I disse avtalene blir plikter og   Før vi kan igangsette arbeider så kreves
                                                                   rettigheter definert så langt vi som parter  det at avtale om samarbeid er inngått. Vårt
                                                                   ønsker å trekke dette. Som regel er verdien  prinsipp er at vi tar kostnadene med utvikling
                                                                   på tomten en følge av den utnyttelse som   av områdene uten risiko for grunneier. Det
                                                                   til slutt blir godkjent. Dette påvirkes av  foretas heller ingen hjemmelsoverføring før
                                                                   flere forhold, kommuneplaner, kostnader til  avtalt kjøpesum er betalt.
                                                                                                                      5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9