Page 5 - Tomteutvikling boligområder - Varmbo
P. 5

Kommuneplan/arealplan (KPA)


 Kommuneplanen er kommunens overordnende  den er gjeldende. Som prinsipp gjelder at et
 styringsdokument og gir rammer for utvikling  område først må være inntatt i kommunens
 av kommunesamfunnet og forvaltningen av  arealplan før det kan reguleres.
 arealressursene. Kommunal planlegging skal
 ivareta både kommunale, regionale og nasjonale  Dersom du har LNF områder
 mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen  så må man veien om
 består av en samfunnsdel (teksthefte) og en  kommuneplanens
 arealdel. For Varmbo er kommuneplanens  arealdel.
 arealdel det viktigste dokumentet.

 Arealplanen gir regler for hvordan arealer(tomter)
 skal brukes og hva de skal brukes til, Landbruk –
 offentlig – næring - bolig. Arealplan disponerer
 kun arealer, den er ikke en reguleringsplan
 som må være stadfestes av kommunestyret før
 Mulighetsstudie/forprosjekt Her skapes verdiene! Før det igangsettes formelle prosesser som
 innmelding til kommuneplan eller igangsetting
 av reguleringsprosessen så må det alltid gjøres et
 godt forprosjekt – et mulighetsstudie.


 Her sjekker vi ut alle nødvendige forhold
 vedrørende tomtens størrelse, beliggenhet,
 infrastruktur, tekniske anlegg som vann-
 avløp-strøm, boligtyper mv. Vi gjør også
 en løpende økonomisk vurdering av
 prosjektet.

 I mulighetsstudien kommer vi med
 våre faglige innspill og redegjør for  Samarbeid med grunneier – avtaler
 prosessen videre slik at vi sammen
 kan realisere det dere ønsker å
 oppnå. Vi skaper der en felles  Vi samarbeider med grunneiere gjennom  opparbeidelse av området, grunnforhold for å
 plattform for videre arbeider.
        opsjons / intensjonsavtaler eller andre    nevne noen.
        avtaleformer som partene finner riktig
        å bruke. I disse avtalene blir plikter og   Før vi kan igangsette arbeider så kreves
        rettigheter definert så langt vi som parter  det at avtale om samarbeid er inngått. Vårt
        ønsker å trekke dette. Som regel er verdien  prinsipp er at vi tar kostnadene med utvikling
        på tomten en følge av den utnyttelse som   av områdene uten risiko for grunneier. Det
        til slutt blir godkjent. Dette påvirkes av  foretas heller ingen hjemmelsoverføring før
        flere forhold, kommuneplaner, kostnader til  avtalt kjøpesum er betalt.
                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10