Page 7 - Bygge enebolig - brosjyre fra Varmbo
P. 7

Byggesystem  Pris og kontrakt


 Hos Varmbo er det våre egne ansatte,  De fører kontroll og sjekklister på eget arbeid  Varmbo kan levere alternative tilbud alt  malere mv. for innhenting av pristilbud.
 faglærte tømrere, som bygger. som også kontrolleres av laget som kommer  etter hva du selv ønsker å ta hånd om. Dette sikrer at ditt tilbud har den kalkyle-
 etter. Vår byggeledelse koordinerer bygge-         sikkerhet som kreves. Et tilbud fra oss står fast

 Vi bygger våre boliger med egne tømrere som  plassene og tilrettelegger for effektiv logistikk  Før du velger leverandør må du sammen- og du risikerer ingen ekstrakostnader med
 alle har norsk fagbrev. For oss er dette viktig i  og fremdrift. I tillegg har våre byggeledere  stille de tilbud du har fått og se at disse har  mindre du selv ikke endrer på leveransen.
 en tid der flere og flere boligbyggere går over  overordnet kvalitetsansvar for bygget.  samme leveranseomfang og kvalitet. Det er
 til element og modulbygg som i mange tilfeller  veldig mange som priser ufullstendig slik  Pris og kostnad kan til en viss grad tilpasses
 importeres fra utenlandske leverandører.  Systemet er effektivt og kan enkelt tilpasses  at det påkommer tillegskostnader etter at  om du ønsker å ta noen entrepriser direkte
 Varmbo bygger fremdeles tradisjonelt da vi  deg om du ønsker å utføre noe  avtalen er inngått.  med andre entreprenører, f. eks. graving
 mener dette gir den beste kvaliteten. arbeid selv, eller du har egne  og betong. Dere inngår da kontrakt direkte
 underentrepenører som  Varmbo gir kun bindende tilbud når det  med disse. Varmbo utfører byggeledelse og

 Vårt byggesystem er basert på spesialisering av  ønskes brukt. foreligger ferdige arkitekttegninger med  koordinering mot de arbeider vi leverer.
 våre tømrere. Vi deler bygget inn i 4 spesialiserte  tilhørende prosjekt beskrivelse som viser  Det er avgjørende at alle leverandører som
 arbeidsområder, råbygg – fasade – interiør 1 –  leveranse omfanget. Dette sendes ut til våre  benyttes, har godkjent ansvarsrett innen
 interiør 2. Hvert arbeidslag består av 2 tømrere  faste samarbeidsparter innen rør, elektro,  sitt fagområde.
 som igjen er spesialisert på sine arbeidsoppgaver.
                 Varmbo er godkjent lærlingebedrift.
        La oss bygge for deg        En god bolig skal ha en gjennomtenkt     et nytt boligområde. Moderne løsninger, lavt
 Effektivt byggesystem er basert på spesialisering  planløsning og et funksjonelt utemiljø. energiforbruk og arkitektur er andre elementer
 av våre tømrere.                      vi er opptatt av når løsninger skal skapes.
        For å skape et godt prosjekt, tar vi utgangs- Varmbo tilrettelegger for et godt samarbeid.
        punkt i tomtens solforhold og topografi,
        samt områdets demografi og kvaliteter
        når vi starter planleggingen av et hus eller  Derfor Varmbo!
                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8