Page 6 - Bygge enebolig - brosjyre fra Varmbo
P. 6

Byggesystem                                                        Pris og kontrakt


      Hos Varmbo er det våre egne ansatte,       De fører kontroll og sjekklister på eget arbeid             Varmbo kan levere alternative tilbud alt   malere mv. for innhenting av pristilbud.
      faglærte tømrere, som bygger.          som også kontrolleres av laget som kommer                etter hva du selv ønsker å ta hånd om.    Dette sikrer at ditt tilbud har den kalkyle-
                               etter. Vår byggeledelse koordinerer bygge-                                       sikkerhet som kreves. Et tilbud fra oss står fast

      Vi bygger våre boliger med egne tømrere som   plassene og tilrettelegger for effektiv logistikk            Før du velger leverandør må du sammen-    og du risikerer ingen ekstrakostnader med
      alle har norsk fagbrev. For oss er dette viktig i  og fremdrift. I tillegg har våre byggeledere             stille de tilbud du har fått og se at disse har  mindre du selv ikke endrer på leveransen.
      en tid der flere og flere boligbyggere går over  overordnet kvalitetsansvar for bygget.                 samme leveranseomfang og kvalitet. Det er
      til element og modulbygg som i mange tilfeller                                      veldig mange som priser ufullstendig slik   Pris og kostnad kan til en viss grad tilpasses
      importeres fra utenlandske leverandører.     Systemet er effektivt og kan enkelt tilpasses              at det påkommer tillegskostnader etter at   om du ønsker å ta noen entrepriser direkte
      Varmbo bygger fremdeles tradisjonelt da vi    deg om du ønsker å utføre noe                      avtalen er inngått.              med andre entreprenører, f. eks. graving
      mener dette gir den beste kvaliteten.      arbeid selv, eller du har egne                                             og betong. Dere inngår da kontrakt direkte
                               underentrepenører som                          Varmbo gir kun bindende tilbud når det    med disse. Varmbo utfører byggeledelse og

      Vårt byggesystem er basert på spesialisering av  ønskes brukt.                              foreligger ferdige arkitekttegninger med   koordinering mot de arbeider vi leverer.
      våre tømrere. Vi deler bygget inn i 4 spesialiserte                                    tilhørende prosjekt beskrivelse som viser   Det er avgjørende at alle leverandører som
      arbeidsområder, råbygg – fasade – interiør 1 –                                      leveranse omfanget. Dette sendes ut til våre  benyttes, har godkjent ansvarsrett innen
      interiør 2. Hvert arbeidslag består av 2 tømrere                                     faste samarbeidsparter innen rør, elektro,  sitt fagområde.
      som igjen er spesialisert på sine arbeidsoppgaver.
                                                                             Varmbo er godkjent lærlingebedrift.
                                                                   La oss bygge for deg                                                                   En god bolig skal ha en gjennomtenkt     et nytt boligområde. Moderne løsninger, lavt
      Effektivt byggesystem er basert på spesialisering                                     planløsning og et funksjonelt utemiljø.    energiforbruk og arkitektur er andre elementer
      av våre tømrere.                                                                            vi er opptatt av når løsninger skal skapes.
                                                                   For å skape et godt prosjekt, tar vi utgangs- Varmbo tilrettelegger for et godt samarbeid.
                                                                   punkt i tomtens solforhold og topografi,
                                                                   samt områdets demografi og kvaliteter
                                                                   når vi starter planleggingen av et hus eller  Derfor Varmbo!
                                                                                                                      7
   1   2   3   4   5   6   7   8