Page 2 - Skal du bygge enebolig - Brosjyre fra Varmbo
P. 2

Varmbo har bygd boliger i det vekslende


      norske klima siden 1992                                                  Store eller små prosjekter …

      Fra tørt og kaldt vinterfjell, til barsk og våt  befaring av alle boliger vi bygger,                     Størrelsen på prosjektet er ikke avgjørende  rekkehus, samt små og store leilighetsbygg.
      kyst – samt årstidenes vekslinger…        uten kostnad for deg.                                 for oss. Varmbo er spesialisert på
                                                                            trehusbygging og lavblokk  Om du har en tomt du ønsker utviklet til bolig
      Klimaet har innvirket på norsk byggeskikk og   Og, vi tilbyr sikkerhet etter                                med p-kjeller. Vi kan tilby  så kom gjerne til oss med den. Vi inngår da en
      hvilke kvaliteter som norske boliger skal ha.  Bustad oppføringslova i våre                                  entrepriser på mindre  prosjekteringsavtale som dekker prosessen med
      Dette er utgangspunktet for hvordan vi i Varmbo  total entrepriser. Da er du                                    prosjekter slik som  å utvikle tomten på en slik måte at utbygging
      prosjekterer og bygger våre boliger.       sikret at dine boligkunder                                        eneboliger,  er gjennomførbar, både økonomisk og teknisk.
                               følges opp lovmessig.                                           kjedehus,  Deretter inngås entreprise for bygging.
      Varmbo bygger både leiligheter og småhus, i tett
      lav trehusbebyggelse eller større boligbygg over
      flere etasjer. Vi samarbeider med solide, lokale
      leverandører som sammen med oss sørger for
      gode og energieffektive boliger. Vi kan også ha
      etterarbeid på boliger som er tatt i bruk. Dette
      er vanlig og derfor har vi en obligatorisk ett-års


      Totalentrepriser –

      hovedentrepriser

      Varmbo har sin virksomhet knyttet til
      boligbygging. Selskapet har hovedsakelig
      2 driftsområder, utvikling og gjennomføring
      av egne boligprosjekter og levering av
      totalentrepriser/hovedentrepriser etter                                                                      Varmbo er godkjent lærlingebedrift.
      NS 8407 / NS 8405 eller NS 8406 til offentlig
      og privat sektor.


      Varmbo kan gjennomføre entrepriser der vi mottar
      ferdig prosjekteringsmateriell eller der vi kun                                      Godkjent lærlingebedrift
      mottar skisseprosjekt eller «ide». Skillet er her om
      Varmbo skal ha ansvar for prosjektering eller ikke.


      For entrepriser der vi har prosjekteringsansvar,                                     Varmbo har til enhver tid lærlinger      arbeidslivet, og som gjør at vi også i framtiden
      NS 8407, løses alle krav etter gjeldende lover og                                     ansatt, og vi er stolte av å kunne bidra til  har lokale håndverkere.
      forskrifter. Flere fagområder er i dag belagt med                                     utdannelse av nye fagfolk
      krav til uavhengig kontroll både til prosjektering                                                           Vi opplever at våre lærlinger er kunnskapsrike
      og utførelse. Uavhengig kontroll skal ivaretas av  Varmbo utfører mange                         Vi samarbeider med Opplæringskontoret     og faglig oppdaterte. På denne måten bidrar
      byggherrer og kan ikke tas inn i entrepriser.  prosjekteringsoppgaver med egne ansatte                 for tømrerfag. Gjennom lærlinge ordningen   de positivt til bedriften, fordi de tidlig sys
      I vår prosjektering tilrettelegger vi for dette,  funksjonærer. Vi samarbeider med faste,                bygger vi kompetanse og arbeidskraft.     inn i vår måte å jobbe på med et spesialisert
      med tilbud og beskrivelser fra uavhengig     anerkjente konsulentselskaper, som er med                Det er en langsiktig tankegang som gir    byggesystem.
      kontrollører som du kan benytte.         på å sikre kvalitet i de prosjekter vi påtar oss.            unge mennesker mulighet til å komme ut i
                                                                                                                      3
   1   2   3   4   5   6   7